Eidsvoll Sykkkelklubb

Organisasjonsplan

Leder
Skal forestå lagets daglige drift.
Delegere og fordele arbeidsoppgaver i henhold til organisasjonsplanen.
Holde løpende kontakt med lagets styre, og informerer om saker som vedkommer den daglige driften eller får innvirkning på gruppens drift.
Delta eller utpeker deltakere til møter med forbund, krets eller andre offentlige instanser.
Delta som medlem av klubbens økonomikomite.
Leder henter og fordeler post fra klubbens postboks.
 
Nestleder
Skal være klubbens øverste sportslige ansvarlige.
Delta i utarbeidelsen av gruppens sportslige planer.
Følge opp og kontrollere gruppenes planer sportslig og økonomisk.
Følge opp og kontrollere at klubbensoppmenn og ryttere følger NCF og ESK`s til enhver tid gjeldene lover og regler (reklameavtaler, rytterkontrakter etc)
Nestleder er leder av klubbens sportskomite.
 
Sekretær
Skal forestå klubbens korrespondanse.
Innkalle til styre- og komitemøter. Sende ut eventuelt fordele sakslister.
Skrive og formidle referat fra alle styremøter.
Skrive og sende ut medlemsrudskriv, dugnadslister o.l.
 
Kasserer
Skal forestå klubbens daglige pengeregnskap.
Sørge for innkreving av medlemskontigenter.
Betale alle startkontigenter, lagskontigenter etc på anmodning fra oppmenn.
Fremlegge økonomisk rapport på alle styremøter.
Være klubbens kontaktledd med bank, post og kredittinstitusjoner.
 
Styremedlem, oppmann Barne- og ungdomsgruppa
Skal være klubbens oppmann for Barne- og ungdomsgruppa.
Legge sesongplaner sammen med sporstlig ansvarlig (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre treningsamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
Vurdereog tilsette trenere i samarbeid med sportskomite og ryttere.
Forestå påmelding til alle ritt etter plan utarbeidet med sportskomite og ryttere.
Avtale og bestille overnatting der dette er påkrevd.
Sørgefor kvalifiserte ledere til de ritt som sportskomiteen finner nødvendig.
Følge opp NCF og klubbensreglerfor reklame etc.
Følge opp de økonomiske retningslinjene som ertrukket opp av sportskomite og styre.
Rapportere sportslig aktivitetpå styremøter.
Skal i samråd med sportskomite organiserer og gjennomføre rekrutteringstiltak med henblikk på å øke deltaker antallet i ungdomsklassene.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Uarbeide årsrapport for gruppa.
 
Varamedlem Barne- og ungdomsgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
 
Styremedlem, oppmann Junior- og seniorgruppa
Skal være klubbens oppmann for Junior- og seniorgruppa.
Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
 
Varamedlem Junior- og seniorgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
 
Styremedlem, oppmann Handikapgruppa
Skal være klubbens oppmann for Handikapgruppa.
Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
 
Varamedlem Handikapgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
 
 
Styremedlem, oppmann Landevegsgruppa
Skal være klubbens oppmann for Landevegsgruppa.
Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre treningssamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
Vurdere og eventuelt tilsette trengere i samarbeid med sportskomitè og ryttere.
Planlegge og gjennomføre felles opplegg for Den store styrkeprøven Trondheim-Oslo, Mjøsa rundt og andre store turritt.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Utarbeide årsrapport for gruppa.
 
Varamedlem Turgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
 
Styremedlem, oppmann Terrenggruppa
Skal være klubbens oppmann for Terrenggruppa.
Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
Utarbeide årsrapport for gruppa.
 
Økonomikomite
Kominteen består av klubbens leder og to valgte medlemmer.
 
Skal planlegge gjennomføre tiltak som gjør klubben istand til å oppfylle sinde økonomiske forpliktelser ovenfor ryttere, NCF, kretsen og det lokale næringsliv.
Planlegge og gjennomføre dugnader, lotteri etc.
Utarbeide planer og priser på sponsing. Delta i forhandlinger med mulige sponsorer.
Skaffe tilveie eventuelle reklamestikkere etc.
Påse at inngåtte avtaler blir fulgt opp av oppmenn og ryttere.
 
Sportskomite
Komiteen består av klubbens nestleder, 5 styremedlemmer og valgt representant for rytterne. Sistnevnte velges selv av ryttere i M/K Junior- og seniorgruppa og turgruppa.
 
Skal utarbeide sportslige planer. Sesongplaner og langtidsplaner.
Utarbeide budsjetter for gruppene. Sesongbudsjett og langtidsbudsjett.
Forhandle med og tilsette trenerer og lederer.
Utarbeide og gjennomføre rekrutteringstiltaki alle grupper.
Forestå forhandlinger på klubbens vegne vedrørende overgangssaker.
Utarbeide rytteravtaler og følge opp disse.
Følge opp og revidere de forskjellige planer og budsjetter.
Avgjøre eventuelle tvistemål i gruppene. I disse tilfeller tiltrer Leder komiteen.
Forestår og gjennomfører solsiale tiltak for å styrke samholdet i klubben.
 
Arrangementskomite
Komiteen består av tre -3- valgte medlemmer. Lederen av komiteen innkaller til møter ved behov. Komiteen rapporterer til styret.
 
Skal planlegge og gjennomføre klubbens sportslige arrangementer.
Datoer for arrangementene skal drøftes med klubbens styre før søknad sendes.
 
Komiteen skal:
Planlegge og søke om rittdatoer (NCF og ACF)
Klarere med veimyndigheter og Politi/Lensmann.
Søke eventuelt gjøre avtale om lokaliteter for garderobe, sekretariat, overnatting etc.
Planlegge traseer.
Skrive og distribuere innbydelsen til klubber og dommere.
Gjøre avtaler med hjelpekorps/førstehjelpspersonell.
Planlegge og bestille premier.
Planlegge det økonomiske i samarbeid med økonomikomiteen.
Tilknytte seg ressurspersoner slik at rittet kan gjennomføres på en god arrrangmentsmessig måte.
Forestå distribusjon av resultatlister til alle deltagende lag, krets og NCF.
Sørge for at rittrapporte oversendes krets og NCF.
Google Translate
select